TERMENI SI CONDITII

Termeni şi condiţii generale

I. Prevederi generale şi definirea termenilor

1.1. Termeni şi condiţii (denumite în continuare „TC”) reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor contractante care rezultă din contractul de cumpărare încheiat între vânzător – societatea comercială eWorld s.r.o., cu sediul în Športová 29, 07101, Michalovce, SLOVAKIA VAT: SK2023469591, societate înscrisă în Registrul Comerţului de pe lângă Judecătoria Košice I., secţiunea: Sro, inserearea nr.: 29375/V (denumită în continuare „vânzător”) şi cumpărător, obiectul contractului fiind cumpărarea şi vânzarea bunurilor prin intermediul e-shopului de pe site-ul Districtfx.ro (denumit în continuare „magazin”), care este administrat de vânzător. TC constitue parte integrantă a contractului de cumpărare.

1.2. Contractul de cumpărare este un contract, în baza căruia se naşte obligaţia vânzătorului de a livra cumpărătorului bunurile – obiectul cumpărării şi la cumpărător obligaţia de a prelua bunurile – obiectul cumpărării şi să plătească vânzătorului preţul stabilit.

1.3. Cumpărătorul poate fi persoană fizică sau juridică, care a încheiat cu vânzătorul un contract de cumpărare prin magazin, adică exclusiv prin unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanţă, în special prin utilizarea site-ului, poştei electronice, telefonului sau catalogului cu oferte.

1.4. Comanda electronică este reprezentată de un formular electronic trimis de către cumpărător şi adresat vânzătorului, care conţine mai ales informaţii despre cumpărător, bunurile comandate din oferta magazinului, preţul de cumpărare, costurile cu livrarea bunurilor, cheltuieli poştale şi alte cheltuieli şi comisioane meţionate detaliat la pct. 6.1 din TC (denumită în continuare „comandă”).

1.5. Bunurile înseamnă produsele care se află în oferta vânzătorului pentru cumpărare prin intermediul magazinului.

1.6. Bunurile realizate în conformitate cu cerinţele speciale ale cumpărătorului reprezintă produsele care au fost special comandate de la furnizorul vânzătorului pentru un anumit client pe baza unor cerinţe speciale formulate de cumpărător.

1.7. Bunurile se consideră preluate de cumpărător în momentul în care cumpărătorul sau o terţă persoană indicată de el cu excepţia celui care livrează, preia toate părţile componente ale bunurilor comandate sau dacă:

a) bunurile comandate de cumpărător într-o comandă se livrează separat, în momentul preluării bunurilor, care au fost livrate ultimele,

b) bunurile livrate sunt compuse din mai multe segmente sau bucăţi, în momentul preluării ultimului segment sau a ultimei bucăţi,

c) bunurile se livrează repetat într-o perioadă determinată, în momentul preluării primei livrări de bunuri.

1.8. Locul de preluare este: Športová 29 , 07101 Michalovce SLOVAKIA

1.9. Prin reclamaţie se înţelege aplicarea răspunderii pentru defectele mărfurilor.

1.10. Rezolvarea reclamaţiei înseamnă încheierea procedurii de reclamaţie prin predarea bunurilor remediate, înlocuirea bunurilor, returnarea preţului de achiziţie a bunurilor, plata unei reduceri rezonabile din preţul bunurilor, solicitare scrisă pentru aplicarea drepturilor sau refuzul justificat.

1.11. Evaluarea profesională înseamnă o declaraţie scrisă de un expert sau opinia emisă de o persoană autorizată, ablilitată sau acreditată, sau opinia persoanei autorizate de producător pentru efectuarea reparaţiilor în cadrul garanţiei.

 

1.12. Datele de contact ale vânzătorului:

address: Športová 29, 07101, Michalovce, SLOVAKIA
e-mail: info@districtfx.ro

VAT: SK2023469591
Cont bancar:

IBANLT32 3250 0017 9824 6021
BICREVOLT21
Payment institutionRevolut Payments UAB
Payment institution addressKonstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, Lithuania

1.13. Instituţia de supraveghere:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Košický kraj,
Vrátna č. 3,
043 79 Košice1
web: www.soi.sk

II. Comanda, încheierea contractului de cumpărare, renunţarea la comandă

2.1. O condiţie a valabilităţii comenzii este completarea corectă şi completă a tuturor datelor şi cerinţelor solicitate în formularul de înregistrare. Vânzătorul onorează comenzile în ordinea sosirii lor.

2.2. Vânzătorul oferă sugestii pentru încheierea contractelor de cumpărare prin magazin în limba română.

2.3. Cumpărătorul este îndreptăţit să trimită comanda la vânzător numai după luarea la cunoştiinţă în mod clar şi coerent a TC prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă adecvate.

2.4. Contractul de cumpărare este încheiat prin acceptarea propunerii pentru încheierea contractului de cumpărare între cumpărător şi vânzător sub forma mesajului e-mail trimis de vânzător cumpărătorului sau sub forma confirmării telefonice a comenzii (denumit în continuare „contract”). Contractul este păstrat la vânzător şi este accesibil cumpărătorului.

2.5. Vânzătorul este îndreptăţit în cazul comenzii bunurilor realizate după cerinţe speciale ale cumpărătorului să solicite în avans o sumă stabilită.

2.6. Vânzătorul este îndreptăţit să refuze predarea bunurilor, dacă cumpărătorul nu plăteşte la timp vânzătorului preţul de cumpărare, costurile pentru livrarea bunurilor, taxele poştale şi alte costuri şi comisioane detaliate la punctul 6.1.TC.

2.7. Dacă cumpărătorul întârzie cu preluarea bunurilor, vânzătorul le poate depozita pe cheltuiala cumpărătorului în depozitul public sau alte depozite.

2.8. Cumpărătorul are dreptul să renunţe la comandă fără menţionarea motivului numai în ziua preluării comenzii şi în cazul în care bunurile nu au fost facturate de vânzător. Comanda se poate anula telefonic sau prin e-mail. Confirmarea anulării comenzii va fi efetuată de vânzător telefonic sau prin e-mail.

2.9. Vânzătorul are dreptul de a anula comanda din motivul epuizării stocului de bunuri, lipsei de bunuri, pe motiv că nu este capabil să livreze bunurile la cumpărător în termenul stabilit în TC sau la preţul de vânzare trecut în magazin, dacă nu se înţelege cu cumpărătorul pentru o compensarea echivalentă. Anularea comenzii va fi anunţată de vânzător telefonic sau prin e-mail

III. Retragere din contractul de cumpărare

3.1. Vânzătorul are dreptul de a anula comanda din motivul epuizării stocului de bunuri, lipsei de bunuri, din motive de forţă majoră sau dacă nici în cazul depunerii tuturor eforturilor nu este capabil să furnizeze mărfurile la cumpărător în termenul prevăzut în TC sau la preţul de vânzare menţionat în magazin. Cumpărătorul îşi poate exercita dreptul de retragere din contract printr-o cerere scrisă sau prin e-mail. Vânzătorul beneficiază de dreptul de retragere din contract şi în cazul în care primeşte avans de la cumpărător conform punctului 2.4. din TC, o parte din preţul de achiziţie sau preţul întreg al bunurilor. Prin aplicarea dreptului de retragere din contract de către cumpărător, contractul de cumpărare se anulează de la început. Vânzătorul returnează cumpărătorului avansul achitat conform punctului 2.4. din TC, partea din preţul de achiziţie sau preţul întreg al bunurilor nu mai târziu de 14 zile de la data aplicării dreptului de retragere din contract de către cumpărător.

3.2. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract fără menţionarea vreunui motiv în condiţiile menţionate de Legea nr. 102/2014 M.O. din republica Slovacia, privind protecţia consumatorului în cadrul vânzării de bunuri sau a furnizării serviciilor pe baza contractului încheiat la distanţă sau a contractului încheiat în afara spaţiilor comerciale ale vânzătorului, cu modificările şi reglementările ulterioare (denumită în continuare „legea protecţiei consumatorului în vânzarea de bunuri”) în termen de 14 zile de la data preluării bunurilor. Prin aplicarea dreptului de retragere din contract de către vânzător, contractul de cumpărare se anulează de la început şi totodată şi fiecare contract anexă la contractul iniţial din care s-a retras cumpărătorul. Cumpărătorul se poate retrage din contract al cărui obiect îl constitue furnizarea de bunuri înainte de începerea temenului de retragere din contract.

3.3. Cumpărătorul nu poate să se retragă din contractul de cumpărare, al cărui obiect este:

a) vânzarea bunurilor realizate după cerinţele speciale ale cumpărătorului, bunurile realizate după măsura sau indicate special pentru un anumit cumpărător,

b) vânzarea bunurilor în ambalaj de protecţie, care nu se pretează la returnare din motive de igienă şi protecţia sănătăţii şi a cărui ambalaj de protecţie a fost retunat deteriorat,

c) vânzarea bunurilor, care pot fi prin natura lor după furnizare amestecate inseparabil cu alte bunuri.

3.4. Cumpărătorul poate aplica dreptul de retragere din contract printr-o cerere scrisă, prin e-mail, sau printr-un formular de înregistrare pe alt suport durabil sau prin intermediul formularului de retragere din contract trimis pe adresa sediului vânzătorului: eWorld s.r.o, Športová 29, 071 01 Michalovce (denumit în continuare „anunţarea retragerii din contract”). Formularul de retragere din contract se poate prelua de aici: Retragerea consumatorului din contract

3.5. Termenul de retragere din contract se consideră respectat dacă anunţul retragerii din contract a fost trimis la vânzător cel târziu în ultima zi a termenului detaliat la punctul 3.2. din TC.

3.6. Cumpărătorul este obligat să trimită bunurile nu mai târziu de 14 zile de la retragerea din contract, împreună cu formularul de reclamaţii completat, în ambalajul original sau să-l predea la vânzător sau persoanei împuternicite de vânzător pentru preluarea bunurilor. Termenul conform primei propoziţii se consideră respectat dacă bunurile au fost predate pentru transport cel târziu în ultima zi a termenului.

3.7. La retragerea din contract cumpărătorul suportă numai cheltuielile cu returnarea bunurilor la vânzător sau la persoana împuternicită de vânzător pentru preluarea bunurilor.

3.8. Vânzătorul este obligat fără întârziere nejustificată cel târziu în 14 zile de la recepţionarea anunţului de retragere din contract să returneze cumpărătorului toate cheltuielile justificabile, pe care le-a încasat pe baza contractului de cumpărare sau în legătură cu acesta, mai ales preţul de vânzare, inclusiv taxele de transport, livrare, taxe poştale şi alte cheltuieli şi comisioane. Vânzătorul nu este obligat să achite cumpărătorului cheltuieli suplimentare, dacă acesta a ales altă modalitate de livrare, în afara celei mai uzuale şi mai ieftine recomandate de vânzător. Prin cheltuieli suplimentare se înţelege diferenţa dintre cheltuielile de livrare, alese de cumpărător şi cheltuielile cu cel mai ieftin mod de livrare oferit de vânzător.

3.9. Vânzătorul returnează cumpărătorului cheltuielile justificabile conform punctului 3.8. din TC în acelaşi mod în care cumpărătorul a procedat la plata sa, dacă cumpărătorul nu a specificat alt mod de plată în anunţul de retragere din contract, fără achitarea altor comisioane.

3.10. Vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului consumator plăţile justificabile conform punctului 3.8. din TC înainte ca bunurile să fie returnate sau până când cumpărătorul nu dovedeşte că bunurile au fost trimise înapoi vânzătorului cu excepţia cazului în care vânzătorul propune că va ridica el bunurile personal sau prin intermediul persoanei împuternicite.

3.11. La retragerea din contract şi returnarea bunurilor cumpărătorul este responsabil pentru reducerea valorii bunurilor, care a apărut ca urmare a unui tratament necorespunzător care este dincolo de sfera de aplicare a tratamentului necesar pentru identificarea caracteristicilor şi a funcţionalităţii bunurilor, mai ales prin folosirea bunurilor, deteriorarea bunurilor, distrugerea bunurilor şi pierderea acestora.

3.12. Dacă cumpărătorul nu îndeplineşte una din obligaţiile trecute la punctele 3.2. şi 3.4. din TC, retragerea din contract nu este valabilă şi nu are efecte şi vânzătorul nu este obligat să returneze toate plăţile justificate conform punctului 3.8. din TC la cumpărător şi deasemenea el are dreptul la rambursarea cheltuielilor legate de expedierea bunurilor înapoi la cumpărător.

IV. Condiţii de livrare

4.1. Prin locul de livrare se înţelege locul menţionat în comandă , de ex. locul de preluare, locuinţă, locul desfăşurării activităţii sau sediul cumpărătorului. Bunurile vor fi livrate la cumpărător în locul menţionat în comandă prin intermediul curierului, dacă vânzătorul nu se înţelege altfel cu cumpărătorul. Costurile transportului sunt suportate de cumpărător. Costurile de transport sunt următoarele:

Curier 32 RON
La fiecare comandă care depășește 179 RON nu se percepe taxă de livrare!

4.2. Bunurile se consideră livrate în momentul preluării lor de către cumpărător conform punctului 1.7. din TC.

4.3. Vânzătorul livrează bunurile la cumpărător în termenul cel mai scurt cu putinţă după acceptarea propunerii de încheiere a contractului între vânzător şi cumpărător, nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului. Termenele de livrare sunt menţionate pe site-ul magazinului. În cazul în care vânzătorul nu este capabil să livreaze bunurile la cumpărător în termenul de livrare, va aduce la cunoştiinţa cumpărătorului acest fapt imediat fără întârzieri nejustificate şi va anunţa termenul preconizat pentru livrarea bunurilor.

4.4. Cumpărătorul este obligat la preluarea bunurilor să verifice cu ateţie ambalajul şi bunurile. Dacă constată că ambalajul sau bunurile sunt deterioarate, este obligat să anunţe curierul şi în prezenţa lui să verifice starea bunurilor şi împreună să întocmească o constatare despre dimensiunea şi natura deteriorării bunurilor.

4.5. Operatorul transmite cumpărătorului cel târziu împreună cu bunurile în scris sau în formă electronică, documentaţia bunurilor, scrisoarea de transport, garanţia, factura sau dovada de achiziţionare. Dacă natura bunurilor permite, este suficient să livreze cumpărătorului în locul garanţiei numai factura sau dovada de achiziţionare.

V. Transferul de proprietate şi riscul de deteriorare a bunurilor

5.1. Dreptul de proprietate al bunurilor se transferă la cumpărător prin preluarea bunurilor cu condiţia achitării integrale a preţului de achiziţie. Până în momentul trecerii dreptului de proprietate al bunurilor la cumpărător, cumpărătorul are faţă de bunurile respective, drepturi şi obligaţii aferente depozitarului.

5.2. Riscul de deteriorare a bunurilor trece la cumpărător în momentul preluării bunurilor de către cumpărător. În cazul întârzierii preluării de către cumpărător, riscul de deteriorare se transmite în momentul când vânzătorul permite cumpărătorului să dispună de bunuri.

VI. Preţul de achiziţie şi plata

6.1. Cumpărătorul este obligat să achite vânzătorului preţul de vânzare stabilit în contractul de cumpărare, valabil în momentul trimiterii comenzii la vânzător, costurile transportului, taxele poştale şi alte cheltuieli şi comisioane. Preţul de cumpărare nu include servicii de consiliere, costurile de transport, taxele poştale şi alte cheltuieli şi comisioane. Despre obligaţia de achitare a preţului de achiziţie, costurilor de transport, taxelor poştale şi altor cheltuieli şi comisioane va fi informat cumpărătorul în conformitate cu paragraful § 4 alin. 2 din Legea protecţiei consumatorului în vânzarea bunurilor din republica Slovacia.

6.2. Preţurile reduse (promoţionale) ale produselor sunt clar marcate cu simbolul „promoţie” sau „lichidare stoc”. Valabilitatea preţurilor reduse este până la epuizarea stocurilor sau în limita termenului meţionat lângă preţul redus.

6.3. Achitarea preţului de achiziţie, costurilor de transport al bunurilor, taxelor poştale şi altor cheltuieli şi comisioane detaliate la punctul 6.1 din TC, se realizează sub forma: a) plata numerar, b) plata ramburs la locul livrării mărfurilor c) prin transfer bancar în contul vânzătorului. În cazul plăţii prin intermediul transferului bancar în contul vânzătorului se consideră plata onorată în momentul creditării contului vânzătorului cu suma obligaţiei financiare.

6.4 Cumpărătorul prin aceasta îşi exprimă acordul pentru trimiterea electronică a facturii. Facturile trimise pe cale electronică sunt în format PDF, protejate împotriva modificării conţinutului şi îndeplinesc toate cerinţele unui document financiar conform paragrafelor § 75 şi 76 din Legea privind TVA nr.222/2004 M.O. din republica Slovacia cu toate modificările ulterioare. Prin trimiterea comenzii cumpărătorul îşi exprimă acordul privind trimiterea facturilor noastre în formă electronică, conform paragrafelor § 31-36 din Legea contabilităţii nr. 431/2002 M.O. din republica Slovacia cu modificările ulterioare.

VII. Răspunderea pentru defecte, garanţia

7.1. Vânzătorul răspunde petru defectele pe care le au bunurile la preluarea de către cumpărător. În cazul bunurilor vândute la preţ redus, vânzătorul nu răspunde pentru defectele pentru care a fost negociat un preţ mai mic.

7.2. Perioada de garanţie este de 24 de luni. Dacă pe bunuri, ambalajul bunului sau în instrucţiunile aferente lor este marcat termenul de valabilitate, perioada de garanţie nu se termină înaintea acestei perioade.

7.3. Vânzătorul poate oferi cumpărătorului prin documentul de garanţie sau prin reclamă un termen de garanţie mai mare care depăşeşte termenul de garanţie stabilit în paragraful § 620 din Legea nr. 40/1964 din Codul civil din republica Slovacia cu reglementările ulterioare (denumit în continuare numai „Codul civil”). În documentul de garanţie vânzătorul specifică condiţiile şi domeniul de aplicare al acestei garanţii.

7.4. Termenele de garanţie încep să curgă de la preluarea bunurilor de către cumpărător. Dacă bunurile urmează să fie puse în funcţiune de alt antreprenor şi nu de vânzător, termenul de garanţie începe să curgă din ziua punerii în funcţiune a bunurilor, dacă cumpărătorul a solicitat punerea în funcţiune în cel mult trei săptămâni de la preluarea bunului şi a oferit la timp şi în mod corespunzător asistenţa necesară pentru efectuarea acestei acţiuni.

7.5. În cazul defectului care se poate îndepărta, cumpărătorul are dreptul la remedierea defectului în mod gratuit, în timpul cel mai scurt şi în manieră corespunzătoare. Vânzătorul este obligat să remedieze defectul fără întârziere nejustificată. Cumpărătorul poate să solicite în loc de reparaţie, înlocuirea bunului sau dacă defectul priveşte doar o parte compomentă, înlocuirea acestei părţi compomente, dacă prin aceasta nu se ajunge la costuri disproporţionate în raport cu preţul bunurilor sau gradul de severitate al defectului. Vânzătorul poate întotdeauna să înlocuiască bunurile defecte cu altele fără defecte în loc să remedieze defectul, dacă prin aceasta nu crează cumpărătorului serioase dificultăţi.

7.6. În cazul defectului care nu se poate îndepărta şi care împiedică utilizarea bunurilor în mod corespunzător, cumpărătorul beneficiază de dreptul de înlocuire a bunurilor sau de dreptul de retragere din contract. Aceleaşi drepturi revin cumpărătorului şi în cazul defectelor remediabile, dacă cumpărătorul nu poate să utilizeze bunul în mod corespunzător din cauza apariţiei repetate a defectului după remediere sau din cauza unui număr mai mare de defecte. În cazul altor defecte care nu se pot remedia, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă din preţul bunului.

7.7. Dacă bunurile vândute la preţ redus au defect, pentru care vânzătorul răspunde, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă în locul schimbării bunurilor.

7.8. Drepturile din răspunderea pentru defecte se pune în aplicare direct la vânzătorul de la care au fost cumpărate bunurile fără întârziere nejustificată. Dacă în certificatul de garanţie este trecut un alt antreprenor indicat pentru remediere, care se află în localitatea vânzătorului sau în localitate mai apropiată de cumpărător, cumpărătorul va beneficia la remedierea inclusă în garanţie la antreprenorul indicat în cetificatul de garanţie.

7.9. Drepturile din răspunderea pentru defectele bunurilor, pentru care se plăteşte termenul de garanţie, se sting dacă nu s-au aplicat în perioada de garanţie. Drepturile din răspunderea pentru defecte pot fi pretinse în instanţă de către cumpărător dacă aceste defecte au fost depistate cel târziu în 24 de luni de la preluarea bunurilor.

7.10. Termenul de la punerea în aplicare a răspunderii pentru defecte până în momentul în care cumpărătorul după finalizarea remedierii este obligat să preia bunurile, nu se ia în calculul perioadei de garanţie. Vânzătorul este obligat să emită o confirmare către cumpărător, despre momentul punerii în aplicare a dreptului, cât şi după efectuarea remedierii, despre termenul acesteia. Dacă se înlocuiesc bunurile termenul de garanţie începe să curgă din nou de la preluarea bunurilor noi. Acest fapt este valabil şi în cazul înlocuirii unei piese a bunului, pentru care a fost emisă garanţia.

7.11. Prin punerea în aplicare a dreptului de răspundere pentru defecte nu este atins dreptul pentru recuperarea prejudiciului.

7.12. Cumpărătorii – consumatori sunt îndreptăţiţi să utilizeze platforma online de soluţionare alternativă a litigiilor (încontinuare denumită „SAL“) pentru rezolvarea litigiilor în limba dorită. Cumpărătorul – consumator poate utiliza platforma SAL pentru soluţionarea litigiului său, care este disponibilă pe site-ul http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Cumpărătorul – consumator la înaintarea cererii pe platforma SAL completează plângerea pe un formular electronic. Informaţiile furnizate trebuie să fie suficiente pentru indicarea subiectului aferent soluţionării alternative a litigiilor online. Cumpărătorul – consumator poate ataşa documente pentru susţinerea plângerii sale.

VIII. Procedura de reclamaţii

8.1. Cumpărătorul poate depune reclamaţia la sediul vânzătorului. La înaintarea reclamaţiei cumpărătorul este obligat să completeze formularul de reclamaţii. Cumpărătorul este obligat să predea bunurile reclamate împreună cu accesoriile şi documentele care confirmă plata.

8.2. Dreptul cumpărătorului acordat pe baza garanţiei primite de la vânzător încetează în următoarele situaţii:

a) dacă nu au fost predate bunurile reclamate împreună cu accesoriile şi documentele care confirmă plata
b) dacă nu au fost semnalate defectele vizibile la preluarea bunurilor,
c) la expirarea termenului de garanţie al bunurilor,
d) în cazul deteriorării mecanice a bunurilor pricinuite de cumpărător,

e) în cazul utilizării bunurilor în condiţii necorespunzătoare de umiditate, cu influenţe chimice şi mecanice ale mediului natural,
f) manipulare neprofesionistă, neglijenţă sau lipsa întreţinerii,
g) deteriorarea bunurilor prin îngreunarea sau utilizarea excesivă în raport cu condiţiile trecute în documentaţie, principiile generale, normele tehnice sau recomandările de securitate valabile pe teritoriul Slovaciei,
h) deteriorarea bunurilor prin evenimente imprevizibile şi care nu pot fi evitate,
i) deteriorarea bunurilor prin distrugere accidentală sau deteriorare accidentală,
j) interveţie neprofesionistă, prin intervenţia altor persoane în afara celor autorizate, deteriorare în timpul transportului, deteriorare prin apă, foc, electricitate statică sau atmosferică sau prin intervenţia forţelor majore.

8.3. În cazul în care cumpărătorul depune o reclamaţie, vânzătorul este obligat să-l informeze despre drepturile sale conform punctelor 7.5., 7.6. şi 7.7. din TC, pe baza deciziei cumpărătorului pentru care dintre aceste drepturi va opta, este obligat să indice modul de soluţionare a reclamaţiei conform puctului 1.10. din TC, imediat şi în situaţii mai complicate cel târziu în 3 zile lucrătoare de la data depunerii reclamaţiei şi în situaţii justificate, mai ales când este necesară o evaluare tehnică complicată al stării bunurilor cel târziu în termen de 30 de zile de la depunerea reclamaţiei. După indicarea modului de soluţionare a reclamaţiei, reclamaţia se soluţionează imediat, în cazurile justificate reclamaţia se poate soluţiona şi mai târziu; soluţionarea reclamaţiei nu poate să depăşească termenul de 30 de zile de la data depunerii reclamaţiei. După terminarea termenului de soluţionare a reclamaţiei cumpărătorul are dreptul de retragere din contract sau dreptul de înlocuire a produsului cu unul nou.

8.4. Dacă cumpărătorul a înaintat reclamaţia în primele 12 luni de la preluarea bunurilor, vânzătorul poate soluţiona reclamaţia prin respingere numai pe baza expertizei profesioniste; indiferent de rezultatul expertizei, nu se pot solicita de la cumpărător să plătească costurile expertizei profesioniste şi nici alte costuri aferente expertizei. Vânzătorul este obligat să ofere cumpărătorului un exemplar al expertizei profesioniste care dovedeşte respingerea reclamaţiei nu mai târziu de 14 zile de la data soluţionării reclamaţiei. Prin aceasta nu este anulează obligaţia vânzătorului de a emite un document scris privind soluţionarea reclamaţiei nu mai târiu de 30 de zile de la data înaintării reclamaţiei.

8.5. Dacă cumpărătorul a înaintat reclamaţia după 12 luni de la preluarea bunurilor, şi vânzătorul a respins-o, persoana care a soluţionat reclamaţia este obligată să menţioneze în documentul de soluţionare a reclamaţiei, unde poate să trimită cumpărătorul bunurile pentru expertiza profesională. Dacă produsul este trimis la expertiza profesională la persoana indicată, costurile cu expertiza profesională precum şi toate celelate costuri aferente vor fi suportate de vânzător indiferent de rezultatul expertizei. Dacă cumpărătorul prin expertiza profesională demostrează răspunderea vânzătorului pentru defect, poate să înainteze din nou reclamaţia; perioada în care se efectuează expertiza profesională nu intră în calculul perioadei de garanţie. Vânzătorul este obligat să achite în cel mult 14 zile de la data repunerii reclamaţiei toate costurile cu efectuarea expertizei profesionale precum şi toate costurile aferente acesteia. O reclamaţie depusă din nou nu se poate respinge.

8.6 Vânzătorul este obligat să emită o confirmare la cumpărător cu privire la înregistrarea reclamaţiei. Dacă reclamaţia este înaintată prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, vânzătorul este obligat să trimită imediat o confirmare pentru recepţionarea reclamaţiei; dacă nu este posibil să trimită imediat, trebuie să trimită fără întârziere inutilă, cel târziu împreună cu documentul de soluţionare a reclamaţiei; confirmarea nu trebuie să fie trimisă dacă cumpărătorul are posibilitatea de a dovedi prin altă modalitate depunerea reclamaţiei.

8.7. Vânzătorul este obligat să emită un document scris cu privire la soluţionarea reclamaţiei nu mai târziu de 30 de zile de la data depunerii reclamaţiei.

8.8. Vânzătorul ţine o evidenţă a reclamaţiilor, care conţine informaţiile despre data depunerii reclamaţiei, data şi modul de soluţionare a reclamaţiei şi numărul de înregistrare a documentului de reclamaţie.

8.9. Prin soluţionarea reclamaţiei nu se aduce atingere dreptului cumpărătorului pentru recuperarea prejudiciului conform Legii nr. 294/199 M.O. din republica Slovacia privind răspunderea pentru daune cauzate de produsul defect conform Legii nr. 451/2004 M. O. din republica Slovacia cu modificările ulterioare.

IX. Datele personale şi protecţia lor

Aflați mai multe pe site Politica de confidențialitate.

X. Dispoziţii finale

10.1. În chestiunile care nu intră sub incidenţa TC, relaţiile contractuale între vânzător şi cumpărător sunt gestionate în conformitate cu dispoziţiile relevante din Codul civil, din Legea privind protecţiei consumatorilor în vânzarea de bunuri, Legea nr. 250/2007 M.O. şi legea Consiliului Naţional al Slovaciei nr. 372/1990 cu modificările ulterioare şi Legea nr. 22/2004 M.O. privind comerţul electronic şi modificările şi completările Legii nr. 128/2002 M. O. privind controlul de stat al pieţei interne în privinţa protecţiei consumatorilor în înţelesul Legii nr. 284/2002 M .O. cu modificările ulterioare, toate din republica Slovacia. În chestiunile care nu intră sub incidenţa TC, relaţiile contractuale între vânzător şi cumpărător, persoană fizică – antreprenor sau persoană juridică, sunt gestionate şi de reglementările Legii nr. 13/1991 Codul comercial cu modificările ulterioare din republica Slovacia.

10.2. Prin plasarea unei comenzii la vânzător de către cumpărător intră în vigoare Termeni şi condiţiile faţă de cumpărător.


01. 02. 2022 Michalovce, Slovakia

Închide Caruciorul meu
Închide lista de dorințe
Recently Viewed Close
Închide
Închide
Categorii